O nas

Część ogólna

Centrum Rozwoju Dziecka „Motylek” w Bydgoszczy to nowoczesna firma prężnie działająca na rzecz opieki, rozwoju oraz zdrowia dziecka. Obszar działalności Centrum obejmuje świadczenia realizowane przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Akademię Rozwoju Dziecka i Przedszkole. Realizacji usług podejmuje się zespół doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów z takich dziedzin jak: zarządzanie, psychologia, pedagogika. W naszej działalności zapewniamy pomoc psychologów dziecięcych, terapeutów i psychoterapeutów, pedagogów, logopedów. Stałe podnoszenie indywidualnych kwalifikacji przez naszą kadrę rzutuje pozytywnie na jakości świadczonych usług i pozwala nam na realizację wymierzonych celów.

Misją naszego Centrum jest zagwarantowanie specjalistycznych oraz profesjonalnych usług w obszarze opieki, rozwoju i zdrowia dzieci w oparciu o nowoczesną metodykę i techniki terapii przez grono ekspertów o wysokiej motywacji i satysfakcji z wykonywanej pracy. W celu realizacji założeń misji:

 • uczestniczymy w sympozjach, konferencjach, seminariach branżowych;
 • podejmujemy się stałego kształcenia pracowników;
 • dbamy o podwyższanie kompetencji kadry zarządzającej;
 • współpracujemy z uczelniami wyższymi z ofertą edukacyjną dla kluczowych sektorów działalności Centrum;
 • pracujemy nad rozwojem komunikacji internetowej placówki.

Nie zamykamy się na potrzeby współczesnych rodzin i nowoczesnych szkół. Zapewniamy nie tylko diagnozę autyzmu, terapie dla dzieci, czy opiekę przedszkolną. Robimy krok naprzód. Zintegrowanie działanie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz przedszkola dąży do zagwarantowania usług na najwyższym poziomie. Ogromną wagę przywiązujemy do zrozumienia potrzeb naszych podopiecznych i do jak najlepszej komunikacji z ich opiekunami i rodzicami. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że siła naszej organizacji oparta jest na sile umysłów naszych pracowników. Umysły te są pod szczególną opieką.

Czym się zajmujemy

DIAGNOZA I OPINIOWANIE:

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Motylek prowadzi diagnostykę oraz opiniuje w następujących obszarach:

 • zaburzenia rozwojowe u dziecka (autyzm, zespół Aspergera),
 • zaburzenia zachowania (ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, ADD – zespół zaburzeń koncentracji uwagi),
 • potencjał intelektualny oraz poziom rozwoju funkcji poznawczych (pamięci, koncentracji, spostrzegania),
 • specyficzne trudności w nauce: dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia,
 • dojrzałość szkolna,
 • problemy logopedyczne,
 • problemy emocjonalne i wychowawcze dzieci i młodzieży innych trudności,
 • ocena rozwoju psychoruchowego dziecka do 3 r.ż.,
 • diagnoza trudności emocjonalnych.

TERAPIA:

Naszym podopiecznym oferujemy w zależności od indywidulanych potrzeb, terapię:

 • behawioralną,
 • psychologiczną,
 • pedagogiczną (zajęcia reedukacyjne),
 • logopedyczną,
 • integracji sensorycznej,
 • ręki (mała motoryka),
 • kynoterapię,
 • terapię ruchu rozwijającego W. Sherborne,
 • Biofeedback EEG,
 • Psychoterapia indywidualna i rodzinna,
 • Terapia trudności i zaburzeń emocjonalnych,
 • Masaż Shantala.

Wspieramy i pomagamy również Rodzicom (opiekunom prawnym) w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi na każdym etapie rozwojowym dziecka, w budowaniu prawidłowych relacji i więzi w rodzinie.

KONSULTACJE I PORADY:

Konsultacje to spotkania ze specjalistą, mające za celu wzajemne poznanie, omówienie zgłaszanych problemów oraz wspólne sformułowanie ewentualnych celów dalszej współpracy. Konsultacja rozpoczynająca psychoterapię pozwala rozpoznać charakter trudności, z jakimi zmaga się pacjent a także przyjrzeć się jego oczekiwaniom i potrzebom. Jej wynikiem jest podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania. Konsultacja obejmować może więcej niż jedno spotkanie. Niekiedy konsultacja, w czasie której można lepiej, w nowy sposób przyjrzeć się własnej sytuacji życiowej, swoim przeżyciom i uczuciom, stanowi wystarczającą pomoc.

Porad i konsultacji udzielamy w:

 • sprawach rozwojowych,
 • trudnościach wychowawczych,
 • w sytuacjach kryzysowych.

W naszej Poradni pomoc otrzymają Rodzice, którzy chcą:

 • nauczyć się skutecznych metod radzenia sobie z trudnościami związanymi z wychowaniem dziecka,
 • świadomie rozwijać i wspierać właściwy rozwój dziecka, jego potencjał i możliwości,
 • wiedzieć, jak postępować z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo,
 • nauczyć się postępować z dzieckiem mającym trudności w nauce (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia),
 • wiedzieć, jak redukować lęki dziecka, wspierać jego rozwój społeczno – emocjonalny, jak budować jego pozytywny obraz siebie i wiarę we własne możliwości,
 • wspierać rozwój psychomotoryczny małego dziecka, a nieco starsze dziecko – przygotować do przedszkola czy podjęcia nauki w szkole,
 • poznać skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami.

Uprawienia

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Motylek” jest uprawniona do wydawania opinii o potrzebie/w sprawie:

 • przyspieszenia obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną,
 • odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci z problemami rozwojowymi,
 • spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub przedszkolnego poza przedszkolem lub szkołą,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia, jego potrzeb edukacyjnych i rozwojowych – dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi, np. dysleksja, dyskalkulia, ADHD, obniżone możliwości intelektualne,
 • indywidualizowania przez nauczycieli pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi,
 • konieczności nauki w klasie terapeutycznej,
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które wydawane są od momentu wykrycia niepełnosprawności u dziecka do czasu podjęcia nauki w szkole ,
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego,
 • dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową i egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysortografią, dysgrafią),
 • opinie w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce dla dzieci, które potrzebują np. dodatkowych zajęć wyrównawczych, terapeutycznych albo innej formy opieki psychologicznej lub pedagogicznej ze strony szkoły.
 • zezwolenia na indywidualny tok nauczania,
 • oraz innych obszarach określonych odrębnymi przepisami prawa bądź zlecanych na wniosek rodziców i opiekunów.

W poradni można także wykonać badania i zyskać opinie psychologiczne lub psychologiczno-pedagogiczne dla potrzeb zespołów orzekających o potrzebie kształcenia specjalnego i o niepełnosprawności, które odbywają się w Publicznych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.